เกร็ดความรู้สุขภาพ รวมโรคที่ ประกันสุขภาพ ไม่คุ้มครอง รักษา

เกร็ดความรู้สุขภาพ

เกร็ดความรู้สุขภาพ จากปัจจุบันที่มีกระแสการหันมา ดูแลตัวเอง กันมากขึ้นเพื่อลดการเจ็บป่วย หรือเพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินชีวิตโดยหมดกังวลกับเรื่องค่าใช้จ่ายจากการที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือเพื่อไม่สร้างภาระให้แก่คนข้างหลังในวันที่ตนเองไม่อยู่แล้ว

ดังนั้นจึงทำให้คนส่วนมากเลือกทำ ประกันสุขภาพ เพื่อเพิ่มช่องทางให้กับตนเองและครอบครัวอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากสิทธิที่ตนมีอยู่เดิม ซึ่งการเลือกทำประกันสุขภาพก็ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์จากการทำประกัน รวมทั้งข้อยกเว้นหรือเงื่อนไขที่จำกัดความรับผิดของบริษัทประกัน ทั้งยังควรเลือกแผนการทำประกันสุขภาพให้ตอบโจทย์ความสอดคล้องกับรายได้ที่คุณมีอีกด้วย

เกร็ดความรู้สุขภาพ  ข้อยกเว้นและเงื่อนไขที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครองมีดังนี้

เกร็ดควาารู้สุขภาพ ประกันสุขภาพ

-โรคที่เป็นอยู่เดิม หรือโรคที่อยู่ในช่วงการรักษาที่ยังไม่หายขาด ต้องมีการเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ หรือโรคความพิการต่าง ๆ ที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นข้อยกเว้นในการคุ้มครองของประกันสุขภาพทุกบริษัท เพราะไม่แน่ว่าโรคที่อยู่ในช่วงการรักษาจะหายขาดหรือไม่ ซึ่งโรคเหล่านี้ก็อาจเป็นบ่อเกิดของการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตของผู้เอาประกันได้นั่นเอง

-การฆ่าตัวตาย หรือโรคที่เกิดจากเพศสัมพันธ์ต่าง ๆ รวมทั้งการติดสารเสพติด หรือติดสุราเรื้อรัง  เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากความตั้งใจและสมัครใจของผู้เอาประกันเอง ดังนั้นบริษัทประกันจึงไม่รับคุ้มครองสิ่งเหล่านี้ในประกันสุขภาพ ซึ่งในอดีตจะเห็นได้บ่อยครั้งกับการทำประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตแล้วมีการฆ่าตัวตาย เพื่อให้ผลประโยชน์คุ้มครองหรือเงินประกันตกได้แก่ทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ จึงทำให้บริษัทประกันเกิดความเสียหายที่เกิดจากการต้องจ่ายเงินประกันให้กับผู้รับผลประโยชน์ จนบริษัทประกันต่าง ๆ ต้องหันมากำหนดเงื่อนไขนี้ไว้ในกรมทุกธรรม์ทุกฉบับ

-โรคที่ต้องรอระยะเวลาในการแพร่กระจายหรือการก่อตัวของเชื้อก่อนที่จะทราบ เช่น มีการกำหนดเงื่อนไขไว้ในกรมธรรม์ว่าต้องรอพ้นระยะเวลา 60 วัน 90 วัน หรือ 120 วัน จึงจะเริ่มต้นคุ้มครองประกันสุขภาพ ซึ่งการกำหนดระยะเวลาที่เป็นเงื่อนไขนี้ก็จะแตกต่างกันไปแต่ละบริษัท ซึ่งหากผู้เอาประกันเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตก่อนพ้นระยะเวลาดังกล่าว ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

-โรคที่เกิดจากภาวะทางจิตหรือประสาทที่อาจรักษาไม่ได้หรือไม่หายขาด เช่น โรคเครียด โรคจิต หรือโรคประสาท วิกลจริต เหล่านี้เป็นต้น ประกันสุขภาพจะไม่คุ้มครองเนื่องจากอาจเกิดโรคเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ อีกทั้งการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่สามารถก่อให้ผู้เอาประกันเกิดโรคเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นจากเดิม จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ประกันสุขภาพไม่คุ้มครองนั่นเอง

-การเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากการคลอดบุตร ทำแท้ง ทำหมัน รวมไปถึงการเข้าคอร์สเพื่อบำบัดสำหรับผู้มีบุตรยากด้วย หลาย ๆ ประกันสุขภาพจะไม่คุ้มครองสิ่งเหล่านี้ นอกจากผู้เอาประกันจะซื้อประกันสุขภาพเหล่านี้เพิ่มเติมจากประกันสุขภาพหลักนั้น ๆ

ทั้งหมดนี้คือ เกร็ดความรู้สุขภาพ ก่อนที่คิดจะทำ ประกันสุขภาพ จึงควรมีการวางแผนและเลือกโปรแกรมประกันสุขภาพที่เหมาะกับตนเองที่สุด ทั้งยังต้องไม่มองข้ามการทำความเข้าใจในข้อยกเว้นและเงื่อนไขในการจำกัดความรับผิดของประกันสุขภาพนั้น ๆ ด้วย เพราะหากเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแล้ว ก็อาจจะทำให้คุณเซอร์ไพร์สในขณะรับผลประโยชน์จากประกันสุขภาพนั้น ๆ ได้เลยทีเดียว